Diagnoza psychologiczna to proces, w ramach którego psycholog w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, wybrane kwestionariusze i testy) stara się rozpoznać psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osoby badanej, wyjaśnić pojawiające się problemy oraz przewidywać możliwości i sposób ich zmiany. Diagnostykę w gabinecie wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Możliwa jest diagnoza zarówno osoby dorosłej, jak i dzieci i młodzieży.

Ogólne cele

DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ:

  • opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,

  • opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,

  • próba odpowiedzi na pytanie czy i jakiego leczenie potrzebuje pacjent, – ocena mocnych stron, zasobów oraz trudności danej osoby,

  • przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania leczniczego i terapeutycznego.

Podstawą każdej diagnozy, bez względu na wykonywane badanie, jest wywiad z pacjentem - pierwsze spotkanie ze specjalistą, w trakcie którego omawiane są kwestie diagnostyki oraz doboru niezbędnych testów. Ważne jest, aby na wizytę diagnostyczną przyjść odpowiednio przygotowanym. Powinno się więc być wyspanym i wypoczętym. Niedopuszczalne jest bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

W Centrum Psychoterapii SELF dostępne są następujące formy

DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ:

  • Badanie osobowości – pozwalające stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby badanej, poznać jej mocne i słabe strony,

  • Badanie intelektu (ilorazu inteligencji) – pozwala określić poziom inteligencji osoby badanej oraz oszacować sprawność wybranych funkcji poznawczych, np. koncentracji uwagi, pamięci, myślenia abstrakcyjnego, spostrzegania,

  • Badanie neuropsychologiczne – pozwala rozpoznać obecność ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego oraz ocenić sprawność funkcjonowania poznawczego. Wyniki uzyskanena podstawie badania mogą być przydatne dla potrzeb spraw sądowych czy orzecznictwa rentowego (ZUS).

W Centrum wykonujemy testy licencjonowane opracowane w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.