parallax background

Zakres terapii osób dorosłych

TERAPIA MAŁŻEŃSTW

Terapię małżeńską/par można zdefiniować jako pomoc partnerom w uzyskaniu większej bliskości i większej satysfakcji w byciu razem. Terapia może się również okazać przydatna po to, aby partnerzy mogli przestać walczyć ze sobą, odzyskać wzajemne zaufanie, bądź spokojnie się rozstać- jednocześnie dochodząc do porozumienia w łączących ich sprawach.

W przypadku terapii rodzinnej niezbędna jest współpraca wszystkich zainteresowanych. Nie wyklucza to oczywiście osób, które mają wątpliwości i nie są całkowicie przekonane, co do sensowności korzystania z terapii. Jesteśmy przekonani, że pozytywne zmiany w rodzinie są możliwe wówczas, gdy istnieje zaangażowanie w pracę nad zmianą. Psychoterapia nie zmienia nikogo wbrew jego woli.

Nie zajmujemy się problemem uzależnień oraz sytuacją przemocy w rodzinie. Problemy te wymagają specyficznych programów i procedur terapeutycznych, które nie są stosowane przez tę formę wsparcia. Najczęściej w takich przypadkach proponujemy terapię indywidualną. Nie pomagamy również osobom, które tej pomocy nie chcą. Nawet, jeśli jest to terapia zlecona przez sąd, decydujemy się ją podjąć tylko pod warunkiem zgody na nią wszystkich zainteresowanych.

Terapia małżeńska/ par skierowana jestdla osób które m.in:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie,
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek,
 • doświadczają zmiany w związku (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy),
 • mają poczucie wypalenia emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania,
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu.

TERAPIA RODZIN

Jest to spotkanie psychologa z całą rodziną. Zasadniczo w sesjach rodzinnych uczestniczą także dzieci, chyba że poruszane sprawy dotyczą ściśle relacji małżeńskiej. W czasie takich sesji istnieje możliwość pracy nad relacjami zachodzącymi w systemie rodzinnym oraz różnorodnymi trudnościami życiowymi dotykającymi rodziny.

Sesje terapii rodzinnych wskazane są wobecnastępujących trudności:

 • Konflikty rodzinne,
 • Trudności w komunikacji,
 • Kłopoty wychowawcze,
 • Kryzysy dotykające wszystkich członków rodziny,
 • Inne trudności, z którymi boryka się rodzina,

MEDIACJE MAŁŻEŃSKIE/RODZINNE

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów i sporów. Mediacja to spotkanie podczas którego skonfliktowane Strony szukają rozwiązań dla swoich problemów z pomocą niezależnej osoby trzeciej – Mediatora.

JAKIE SĄ ZASADY MEDIACJI?

 • Akceptowalność

  Mediator oraz zasady mediacji powinny być zaakceptowane przez Strony. Brak akceptacji mediatora lub reguł uniemożliwia prowadzenie mediacji. Strony mają prawo zmiany mediatora.
 • Bezstronność

  Mediator szanuje każdą ze Stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze Stron konfliktu.
 • Dobrowolność

  Mediacja jest dobrowolna co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować, jeśli nie widzi szans na porozumienie.
 • Neutralność

  Mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.
 • Poufność

  Postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

PRZEBIEG MEDIACJI

Mediacja rozpoczyna się od spotkań wstępnych informacyjnych z każdą ze Stron konfliktu. Podczas spotkania Strony są poinformowane o tym czym jest mediacja, jakie są jej zasady oraz przebieg. Strony konfliktu zgłaszają swoje oczekiwania do mediacji. Jeśli Strony decydują się na mediację, a mediator uznaje, że sprawa kwalifikuje się do mediacji, zostaje zaplanowane spotkania wspólnego tzw. mediacja właściwa. Podczas mediacji właściwej uczestnicy przedstawiają swoje stanowiska, słuchają siebie wzajemnie, a następnie zostaje postawiona diagnoza sytuacji konfliktowej. Na dalszym etapie Uczestnicy poszukują rozwiązań dla sytuacji problemowej i wybierają najlepsze z zaproponowanych rozwiązań. W efekcie mediacji Uczestnicy spisują porozumienie. Średnia liczba sesji wspólnych to 3-5 spotkań jednakże jest to w dużej mierze zależne od wzajemnych ustaleń Stron.

Przykładowe sprawy mediacyjne:

 • pomoc w uzgodnieniu sposobów uczestnictwa rodziców w życiu dzieci (plan opieki rodzicielskiej: miejsce zamieszkania dziecka, spotkania, finansowe zabezpieczenie dziecka, zasady wychowawcze i inne,
 • pomoc w uregulowaniu kwestii finansowych i majątkowych,
 • konflikty między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi),
 • pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku, etc.
 • praca nad relacjami małżeńskimi – trudności małżeńskie niewymagające pomocy terapeutycznej,
 • pomoc w uzgodnieniu zasad uczestnictwa obojga małżonków w sprawach domowych (np. gospodarowanie pieniędzmi, opieka nad dziećmi, wychowanie, obowiązki domowe).

Mediacja nie jest prowadzona:

 • kiedy w rodzinie występuje przemoc,
 • kiedy którakolwiek ze stron nie wyraża zgody na udział w mediacji,
 • kiedy rozwiązanie problemu wymaga wsparcia terapeutycznego.